Læge Belen Redal

Nyheder

Hvad er forskellen på PCR-test og antigen-test?


PCR står for Polymerase Chain Reaction. Det er en meget følsom testmetode, der leder efter coronavirussens RNA ved hjælp af en genetisk kædereaktion. Testen kan påvise helt ned til én enkelt viruspartikel i en slimprøve fra næsen eller halsen, idet arvematerialet fra SARS-CoV-2 opformeres i processen.


En antigen-test er derimod baseret på en immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener) i prøven. Dette foregår ved, at virusantigenerne fastholdes til en membran ved hjælp af antistoffer, der er specifikke mod SARS-CoV-2. Denne metode er mindre følsom end PCR, idet antigenerne ikke opformeres, men påvises direkte.

Har du været i nærheden af en COVID19 positiv patient?

Find ud af det med denne applikation til din mobil.

Coronavirus/covid-19

Hvem skal jeg kontakte om coronasmitte?


Har du spørgsmål til Covid-19 vaccination? Klik her.


Hvis du har generelle spørgsmål til coronavirus, smitte og forebyggelse du kan finde svar på langt de fleste spørgsmål på den myndighedsfælles hjemmeside coronasmitte.dk


Ring til den myndighedsfælles hotline på +45 70 20 02 33, hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål.


Hvis du bliver syg ring til din egen læge eller lægevagten.


Hvis du har symptomer på coronavirus/covid-19, er det vigtigt, at du ringer til din læge først og ikke møder op i venteværelset.


Hvis du har brug for lægefaglig rådgivning ring til din egen læge eller lægevagten.


Har du brug for rådgivning vedr. et konkret tilfælde af sygdom hos fx dig selv eller et familiemedlem, skal du ringe til din egen praktiserende læge.


Find lægevagten i din region:

Region Sjæland           +45 7015 0700

Region Syddanmark    +45 7011 0707

Æro                           +45 6352 3090

Region Midtjylland       +45 7011 3131

Region Nordjylland      +45 7015 0300

Region Hovedstaden    +1813


Mæslinger - Nyt fra SST 5/3-2019

  1. Opsummering af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for vaccination mod mæslinger:
  2. Hvis lægen vurderer, at der er indikation for, at en person skal tilbydes vaccination mod mæslinger, skal denne i alle tilfælde gives gratis
  3. Alle børn og unge bør tilbydes vaccination som en del af børnevaccinationsprogrammet
  4. Personer født mellem 1975 og 1986 bør tilbydes vaccination, hvis de ikke tidligere har haft mæslinger eller ikke tidligere er blevet vaccineret
  5. Personer født før 1974, som er født og opvokset i Danmark, antages at have haft mæslinger, og skal derfor som udgangspunkt ikke vaccineres
  6. Hvis personer født før 1974 ønsker vaccination mod mæslinger, er det lægen som vurderer, om der er forhold som taler for vaccination
  7. Der skal ikke tilbydes testning for at afklare immunstatus forud for vaccination
  8. Udlandsrejse øger risikoen for at få mæslinger og alle personer, som skal rejse, og hvor der er tvivl om immunitet, bør tilbydes vaccination


Akkreditering

Klinikken er blevet akkrediteret den 11.12.2018 uden anmærkninger  i henhold til den danske kvalitets model, det betyder at klinikken lever op til det natiionale niveau for kvalitet på de områder der er omfattet af DDK.

Rapport er offentligjørt i januar 2019 på IKAS hjemmeside:

Akkreditering


Ændringer i klinikken

Vi har besluttet at kun have speciallæger i almen medicin til at varetage konsultationer dermed er der ikke længere tilknyttet KBU læger i klinikken.

Der er ansat nye sekretærer i klinikken til at hjælpe med reception, telefon og konsultationer. De fleste er medicinske studerende der er oplært til at varetage disse opgaver under lægelig supervision. Tag godt imod dem!


Privatlivspolitik:

I klinikken behandler vi personoplysninger når patienterne er tilknyttet klinikken.

Behandlings betegnelse:Indsamling og videregivelse af helbredsoplysninger om patienter

Formålet med behandling af data

Hovedformålet med behandlingen af helbredsoplysninger er at muliggøre behandling af patienter. For at muliggøre patientbehandlingen, er det nødvendigt at der videregives helbredsoplysninger til forskellige aktører i sundhedssektoren, herunder til afregningsformål.

Hvilke type data opbevarer vi?

Særlige kategorier af personoplysninger

☒  Race eller etnisk oprindelse (mhp bestilling at tolk, vurdering af helbredsrisiko og forsknings øjemed)

☒  Helbredsoplysninger

Ved helbredsoplysninger forstås:

Journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar, attester, henvisninger m.v.

☒  Seksuelle forhold eller orientering (mhp vurdering af helbredsrisiko)

☒  Almindelige kategorier af personoplysninger: Stamdata, dvs. patientens navn, personnummer, e-mail og hjemmeadresse samt telefonnummer.

Der er en rækkefølge samarbejdespartnere hvor der er ingdået en databehandler aftale f.eks journal system NOVAX. Denne liste kan udleveres til patienterne ved henvendelse til klinikken ( kan sendes som alm post eller via e-BOKS)


Hvornår sletter vi dine data (helbredsoplysninger indeholdt i patient journal)?

Oplysningerne slettes i overensstemmelse med lovgivningens krav, se journalførinsgs-bekendtgørelsens §§15-16 (Bekendtgørelse nr. 990/2017). Som reglerne er nu, skal helbredsoplysninger indeholdt i en patientjour-nal opbevares mindst 10 år, billeddiagnostik dog 5 år. Hvis der verserer en klage- eller erstatningssag skal oplysningerne opbevares, indtil sagen er afsluttet.


Sikkerhed

Klinikkens systemhus (og evt. andre databehandlere) har i en databehandleraftale forpligtet sig til at sikre, at der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kommunikation af personoplysninger skal ske over sikre forbindelser. Personoplysninger, der overføres eller opbevares uden for et lukket netværk kontrolleret af Databehandleren, skal beskyttes med kryptering.  Hvor det er passende og hensigtsmæssigt henset til oplysningernes karakter, skal oplysningerne desuden pseudonomiseres.

Adgangskontroller og –begrænsninger skal indføres i passende omfang. Fysisk materiale, der indeholder personoplysninger, opbevares aflåst.

Databehandleren skal sørge for løbende sikkerhedskopiering af personoplysningerne, hvis der er indgået aftale herom. Hvis systemhuset ikke foretager backup, skal der indgås aftale herom med en anden leverandør.  Kopierne skal opbevares adskilt og forsvarligt og på en måde som sikrer mulighed for at oplysningerne kan genskabes.

Databehandleren har som led i databehandleraftalen forpligtet sig til én gang årligt at afgive en erklæring til mig (den dataansvarlige), der dokumenterer, at databehandleren handler i overensstemmelse med gældende persondataret. Erklæringen baseres på ISAE 3402 eller tilsvarende. Erklæringen skal være underskrevet af en kvalificeret, uvildig instans, f.eks. databehandlerens revisor.