Nyheder

Nyheder

Mæslinger - Nyt fra SST 5/3-2019

 1. Opsummering af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for vaccination mod mæslinger:
 2. Hvis lægen vurderer, at der er indikation for, at en person skal tilbydes vaccination mod mæslinger, skal denne i alle tilfælde gives gratis
 3. Alle børn og unge bør tilbydes vaccination som en del af børnevaccinationsprogrammet
 4. Personer født mellem 1975 og 1986 bør tilbydes vaccination, hvis de ikke tidligere har haft mæslinger eller ikke tidligere er blevet vaccineret
 5. Personer født før 1974, som er født og opvokset i Danmark, antages at have haft mæslinger, og skal derfor som udgangspunkt ikke vaccineres
 6. Hvis personer født før 1974 ønsker vaccination mod mæslinger, er det lægen som vurderer, om der er forhold som taler for vaccination
 7. Der skal ikke tilbydes testning for at afklare immunstatus forud for vaccination
 8. Udlandsrejse øger risikoen for at få mæslinger og alle personer, som skal rejse, og hvor der er tvivl om immunitet, bør tilbydes vaccination


Akkreditering

Klinikken er blevet akkrediteret den 11.12.2018 uden anmærkninger  i henhold til den danske kvalitets model, det betyder at klinikken lever op til det natiionale niveau for kvalitet på de områder der er omfattet af DDK.

Rapport er offentligjørt i januar 2019 på IKAS hjemmeside:

Akkreditering


Ændringer i klinikken

Vi har besluttet at kun have speciallæger i almen medicin til at varetage konsultationer dermed er der ikke længere tilknyttet KBU læger i klinikken.

Der er ansat nye sekretærer i klinikken til at hjælpe med reception, telefon og konsultationer. De fleste er medicinske studerende der er oplært til at varetage disse opgaver under lægelig supervision. Tag godt imod dem!


Privatlivspolitik:


I klinikken behandler vi personoplysninger når patienterne er tilknyttet klinikken.


Behandlings betegnelse:Indsamling og videregivelse af helbredsoplysninger om patienter


Formålet med behandling af data

Hovedformålet med behandlingen af helbredsoplysninger er at muliggøre behandling af patienter. For at muliggøre patientbehandlingen, er det nødvendigt at der videregives helbredsoplysninger til forskellige aktører i sundhedssektoren, herunder til afregningsformål.


Hvilke type data opbevarer vi?


Særlige kategorier af personoplysninger

☒  Race eller etnisk oprindelse (mhp bestilling at tolk, vurdering af helbredsrisiko og forsknings øjemed)


☒  Helbredsoplysninger

Ved helbredsoplysninger forstås:

Journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar, attester, henvisninger m.v.

☒  Seksuelle forhold eller orientering (mhp vurdering af helbredsrisiko)


☒  Almindelige kategorier af personoplysninger: Stamdata, dvs. patientens navn, personnummer, e-mail og hjemmeadresse samt telefonnummer.


Der er en rækkefølge samarbejdespartnere hvor der er ingdået en databehandler aftale f.eks journal system NOVAX. Denne liste kan udleveres til patienterne ved henvendelse til klinikken ( kan sendes som alm post eller via e-BOKS)


Hvornår sletter vi dine data (helbredsoplysninger indeholdt i patient journal)?


Oplysningerne slettes i overensstemmelse med lovgivningens krav, se journalførinsgs-bekendtgørelsens §§15-16 (Bekendtgørelse nr. 990/2017). Som reglerne er nu, skal hel-bredsoplysninger indeholdt i en patientjour-nal opbevares mindst 10 år, billeddiagnostik dog 5 år. Hvis der verserer en klage- eller erstatningssag skal oplysningerne opbevares, indtil sagen er afsluttet.


Sikkerhed


Klinikkens systemhus (og evt. andre databehandlere) har i en databehandleraftale forpligtet sig til at sikre, at der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kommunikation af personoplysninger skal ske over sikre forbindelser. Personoplysninger, der overføres eller opbevares uden for et lukket netværk kontrolleret af Databehandleren, skal beskyttes med kryptering.  Hvor det er passende og hensigtsmæssigt henset til oplysningernes karakter, skal oplysningerne desuden pseudonomiseres.

Adgangskontroller og –begrænsninger skal indføres i passende omfang. Fysisk materiale, der indeholder personoplysninger, opbevares aflåst.

Databehandleren skal sørge for løbende sikkerhedskopiering af personoplysningerne, hvis der er indgået aftale herom. Hvis systemhuset ikke foretager backup, skal der indgås aftale herom med en anden leverandør.  Kopierne skal opbevares adskilt og forsvarligt og på en måde som sikrer mulighed for at oplysningerne kan genskabes.

Databehandleren har som led i databehandleraftalen forpligtet sig til én gang årligt at afgive en erklæring til mig (den dataansvarlige), der dokumenterer, at databehandleren handler i overensstemmelse med gældende persondataret. Erklæringen baseres på ISAE 3402 eller tilsvarende. Erklæringen skal være underskrevet af en kvalificeret, uvildig instans, f.eks. databehandlerens revisor.


Rapport fra patienttilfredsundersøgelse april 2018


Først og fremmest tak til alle patienter der har deltaget i undersøgelsen og har givet os tilbagemelding.


Der er udleveret i alt 130 kort, 35% procent har valgt at svare

Alle svar omhandler kun lægelige konsultationer hos lægen Belén Redal, og ikke  konsultationer hos uddannelseslæge eller personalet.

Læge Belén Redal har afleveret selv kort efter hver eneste konsultation hos sig selv på enkelte dage, spredt mellem januar, februar og marts 2018. Der er udleveret kort til alle der er mødt den dag, uanset type konsultation med hensyn til at få en så varieret rapport som muligt.


63% af patienter har haft læge Belén Redal som læge i mellem 1-5 år, 15% over 5 år ( lægen startede 1.5. 2012) og 15% er nye patienter i de sidste 12 måneder


Kønsfordeling er 59% kvinder og 41% mænd.

Aldersmæssig var undersøgelsen vel repræsenteret hvor den største gruppe i at svare var den med alder mellem 70-79 år (28% af deltagere)


70% procent har svaret at deres helbred er vældig godt eller godt, kun 4% har skrevet at deres helbred er dårlig

84,4% har svaret at de føler at det er god tid til konsultation (god, meget godt, enestående)

89,1% har svaret at de føler der bliver vist interesse for deres situation (god, meget godt, enestående)

84,1% har svaret at de føler at det er lot for dem at fortælle om deres problemer   (god, meget godt, enestående)

87% har svaret at de bliver inddraget i beslutningerne  (god, meget godt, enestående)

84,2% har svaret at at de føler sig lyttet  (god, meget godt, enestående)

80,4% har svaret at der bliver overholdt tavshedspligt/ diskretion  (god, meget godt, enestående) og 17.4% at det er ikke relevant, det betyder at der er 2,2% de føler ikke at tavshedspligt bliver overholdt, det tager vi meget alvorlig og prøver at undersøge hvordan kan vi få det tal at blive 0% ( der er allerede indført at man ikke oplyse detaljer om akut sygdod ved skranken men man skriver det ned eller taler med personalet i kontoret eller andet rum ved siden af. Vi har også flyttet telefon konsultation fra reception og der foregår nu bag lukkede dør i konference rummet. Vi har også indført anvendelse af skriftlig samtykke erklæring som skal foreligge inden vi kan videregive oplysninger til 3 part)


84,4% har svaret at de bliver sørgt for hurtig lindring til deres symptomer  (god, meget godt, enestående)

82.6% har svaret at vi hjælper dem så godt at de kan igen udføre normale aktiviteter   (god, meget godt, enestående)

87% svarer at lægen er omhyggeligt ved behandling af deres problemer  (god, meget godt, enestående)

87% svarer at lægen har undersøgt dem  (god, meget godt, enestående)

80.4% har svaret at der er tilbudt samtaler om helbred, forebyggende undersøgelse  og vacciner  (god, meget godt, enestående)

82.6 % har svaret at lægen har forklaret formålet med undersøgelser og behandlinger, 6.5% har svaret at det er ikke relevant  (god, meget godt, enestående)

84.8 % har svaret at lægen har talt med dem om deres symptomer og har følt sig vel informeret  (god, meget godt, enestående)

71.7% har svaret at lægen har hjulpet dem til at håndtere deres følelser omkring deres sygdom  (god, meget godt, enestående) men 8.7% svarer at det er ikke relevant for dem

82.6 % har svaret at lægen har hjulpet dem til at forstå betydning af at følge lægens råd  (god, meget godt, enestående)

84.6% har svaret at de havde fået at vide hvad var det blevet sagt og håndteret ved tidligere henvendelser i praksis  (god, meget godt, enestående)

71.7% har svaret at de var forberedt på hvad de kunne forvente af sygehuset eller andre behandlere (god, meget godt, enestående). men 15.2% svarede at det var ikke relevant

76.1% har vurderet personalet at være hjælpsom (god, meget godt, enestående), mens 8.7% synes ikke at det var relevant.

80.4% har svaret at de har fået en tid når det passer dem (god, meget godt, enestående)

73.9% har svaret at det er nem at få kontakt med klinikken i telefon (god, meget godt, enestående)

56.5% har svaret at de har kommet til at tale med lægen i telefon (god, meget godt, enestående) men 15.2% har svaret at det er ikke relevant

80.4% har svaret at de er tilfredse med ventetiden i venteværelse (god, meget godt, enestående)

67.4% har vurderet at klinikken er godt til at yde hurtig hjælp ved presserende sygdom (god, meget godt, enestående) men 23.9% har svaret at dette ikke var relevant


De hyppigste årsager til henvendelser hos disse patienter var : Høj blodtryk, sygdom i bevægelsesapparat, diabetes, luftvejssygdom og psykisk sygdom. 6% havde cancer.


20% af patienter har udtrykt at det vigtigste ved besøget i kliniken var at føle at der er tid til en og 12% af man blev lyttet til.

10% synes at det var vigtig at man viste interesse for ens situation og 9% at man er omhyggelig ved behandling.

Ingen patient synes faktisk at det var vigtig at komme i tale med lægen i telefon, alle var tilfreds med at kunne tale med personalet i telefon.


Derudover var der mange kommentarer som vi har gennemlæst. Alle ansatte har fået en kopi af rapporten og indholdet bliver drøftet således at jeres kommentarer bliver hørt, og er med i vores beslutninger når vi ændrer arbejdsgangene.


Tiltag der er indført siden 2012:


 • Akut tid i åben konsultation hver dag for sygdom opstået indenfor 24 timer
 • Ekstra tid til kronisk sygdom: 20 min tid
 • Årlig gennemgang af medicinliste og oprydning
 • Beregning af hjertekar risiko med heart score til alle patienter med hypertension eller høj kolesterol når de kommer til årskontrol, rapporten udleveres til patienten
 • Mulighed for elektronisk tidsbestilling ( men her er ventetid op til 3 uger da der er kun 1 tid om dagen per læge/ personale, der vara mange der glemte at dukke op og havde mange spildte tider)
 • Mulighed for elektronisk anmodning om recept fornyelse samt kontakt til klinikken, vi tilstræber os til at svare indenfor 5 dage
 • Lægetider er øget fra 10 min til 15 minutter i 2017 idet patienterne har gang på gang oplyst at de vil gerne have god tid i konsultation, men det er på bekostning af ventetid hos netop lægen Belén Redal, da længere tid betyder færre tider per dag. Hver uge skriver vi om vores forventet ventetid til bl.a lægen men det er uspecificeret, kan være hos Belén men kan også være hos mi vikar. Vi forsøger alligevel at overholde overenskomst med tilbud om alm lægetid indenfor 5 dage men som sagt vi kan ikke garantere en specifik læge. Vi håber på jeres forståelse. Man kan altid bede om en tid hos Belén men vel vidende at det kan gå længere tid.
 • Subakut  tid med personalet hver dag til ukomplicerede problemstillinger ( Blærebetændelse, øjenbetændelse, feber, hals betændelse etc etc)
 • Læge Belén Redal modtager jævnlig supervision dermed er hun godkendt til at kunne tilbyde samtaleterapi i klinikken
 • Direkte supervision af personalet således at deres behandling/teknik er godkendt af læge Belén Redal
 • Systematiseret tilgang til udredning og behandling således at patienterne oplever nogenlunde samme behandlingstibud i klinikken uanset hvilken læge eller sundhedsperson der ser. Der er udarbejdet behandlings algorytmer og instrukser og disse gennemgås jævnlig.
 • Måling af lungefunktion og hjertekardiogram
 • Daglig gennemgang af alle blodprøversvar, epikriser etc således at personalet skriver om normale prøversvar og på den måde nedsætter ventetid til svar af laboratorie undersøgelser
 • Flere kørekort og lægeattest tider, men der er ingen krav om nedsat ventetid modsat sygesikrings konsultationer ( max 5 dage)
 • Planlagte årskontrol hjemmebesøg hos ældre patienter over 75 år som ikke kan give fremmøde
 • Specifikke konsultationer til forskellige typer problem stilling for at optimere booking af kalender og øge effektivitet (f eks blodprøver tider, smear, børne undersøgelser, konsultationer pga hud problemer, lægeattester, samtaleterapi, frysning af vorter etc
 • Jordmoder konsultation siden starten jan 2017
 • Blodprøver i klinikken frem for laboratoriet i Glostrup siden januar 2017
 • Mulighed for hurtig diagnostik med måling af c reaktiv protein samt hvide blod legemer hvilket kan hjælpe os at afgøre om der er tale om bakterie infektion eller virus
 • Måling af lang tids blodsukker tal i eget laboratoriet forud alle diabetes kontroller
 • Mulighed for anvendelse af skanning af maven for hurtig diagnostik
 • Ekstra vikar 2 dage om ugen, det øger vores tilbud om lægekonsultationer
 • I jan 2018 blev der ansat en medicinsk studerende til at aflaste reception og øger antal konsultationer hos  personalet
 • Uddannelseslæge: udover at vi hjælper med at få yngre læger til at danne kendskab til almen praksis og dermed øger rekruttering i Vestegn i fremtiden, lærer vi også meget af dem da disse læger er nysgerrige og stiller spørgsmål til de behandlinger vi iværksætter, det få alle til at holde sig orienteret om nye retningslinjer for at kunne undervise dem. De er en stor hjælp i den daglig drift, tak til dem an vi tilbyde endnu flere tider end hvis vi ikke havde nogen uddannelseslæger.
 • Ingen ferie lukning (men det betyder at vi ansætter en vikar at passe patienterne når Belén holder ferie)
 • Betjening af telefon mellem 8-12 hver dag ( onsdag mellem 12-16)  og mulighed for personlig betjent akut telefon øvrig tid ( der er mulighed for at kontakte os hver dag mellem 8-16)
 • Automatisk recept fornyelse til 12 måneder ved fremmøde i kronisk konsultation hos stabile patienter
 • IP telefoni der beyder bedre service af telefon opkald: man bliver oplyst om ventetid, nummer i kø. Ved ventetid over 5 minutter bliver opkaldet automatisk viderestillet til den næste ledig medarbejder
 • elektronisk booking af patienter i kalender hvilket betyder at vi udskriver label med dato og tid for din aftale, samt navn på den person du er blevet booket hos. Det hjælper at huske bedre aftalen og sikre sig den tid der er aftalt i kalenderen.
 • SMS reminder service
 • Udlån af blodtryks apparater
 • I løbet af 2018 overgår vi fra alm post til eboks til alle patienter der kan modtage elektronisk korrespondance
 • Daglig rengøring af alle overflader der er i direkte kontakt med patienterne
 • Og ikke mindre vigtig vores fisk! det har været med at skabe en roligere ventetid for nogle patienterHvis der er nogen der ønsker at få en kopi af den fulde rapport kan man anmode om det per mail eller ved fysisk henvendelse i reception.


Igen tusind tak for jeres hjælp


MVH


Læge Belén RedalNye Læge vikar per 1.4.18

Der lykkedes os at ansætte en erfaren fast vikar som vil hjælpe i praksisen om mandagen og tirsdagen. Han hedder Allan Jæger Moos, tag godt i mod ham!


Redal, Norge


Redal, Norge

Taastrup hovedgade 82, 1 sal. 2630 Taastrup  Telefon 43 99 75 72  Akut mobil 28 77 68 03  Fax 43 52 05 36


Copyright © All Rights Reserved